+90 212 855 93 40

Sosyal Medyada Biz}

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ


İşbu yazı yoluyla internet sitemizin “Bize Mesaj Gönderin” bölümünü kullanan sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, http://hedefoluklu.com.tr/iletisim/ URL adresinden erişilebilen iletişim bölümünde bulunan “Bize Mesaj Gönderin” bölümünü kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

I) Veri sorumlusu

Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

AD: HEDEF OLUKLU MUKAVVA AMB. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. (kısaca “Şirket”)

ADRES: Ortaköy Sanayi Bölgesi Yeldeğirmeni Cad. No:6/A Silivri/İstanbul

MERSİS NO: 461029793100013

Yukarıda bilgileri yazılı bulunan Şirket, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”

II) Hangi kişisel verileriniz işlenecek?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası  olmak  kaydıyla  otomatik  olmayan  yollarla  elde edilmesi,  kaydedilmesi,  depolanması,  muhafaza  edilmesi,  değiştirilmesi,  yeniden  düzenlenmesi, açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde  edilebilir  hâle  getirilmesi,  sınıflandırılması  ya  da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve yasaya tabi olarak, http://hedefoluklu.com.tr/iletisim/ URL adresinden erişilebilen “Bize Mesaj Gönderin” bölümünü kullanmanız halinde aşağıdaki verileriniz işlenecektir:

1.Bize Mesaj Gönderin” bölümünü kullanarak bize iletmiş olduğunuz ad, e-posta adresi bilginiz ve ayrıca “ileti” bölümünde paylaşmanız halinde telefon numarası bilgileriniz ve bu alanda belirtmiş olduğunuz diğer bilgiler

2. İlgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler,

3. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler,

4. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları.

III) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek?

Kişisel verileriniz Şirket tarafından;

1. Şirket ile iletişime geçtiğiniz konu ile alakalı olarak tarafınıza cevap verilebilmesi ve bilgilendirme yapılabilmesi,

2. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,

3. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,

4. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için,

5. Ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi,

amaçlarıyla işlenecektir.

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

1. Hissedarlarımıza,

2. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

3. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,

4. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,

5. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,

6. Yurtdışında sunucusu bulunan şirketlerden hizmet alınması durumunda bu  sunuculara  verinin kaydedilmesi nedeniyle yurtdışına,

açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

1. Kişisel verilerin, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

2. Kişisel verilerin, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

3. Kişisel verilerin, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

4. Kişisel verilerin, şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

Kanun’un 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Şirket’e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; **** adresindeki formu doldurarak, “Ortaköy Sanayi Bölgesi Yeldeğirmeni Cad. No:6/A, Silivri/İstanbul” adresine bizzat getirebilir veya Noter/PTT kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini hedef@hedefoluklu.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. Başvurunuz üzerine tarafınıza kişisel veri içeren bir cevap verilmesi veya işlenen kişisel verilerle ilgili bir işlem yapılması gerekmesi durumunda, başvuru kimlik tespiti yapılmasına uygun şekilde şahsen veya noter kanalıyla yapılmamışsa Şirket, verilerin yanlış kişilere teslim edilmemesi veya gerçek veri sahibi dışındaki kötü niyetli kişilerce işlem yapılmaması için kimliğinizi doğrulamanızı talep edebilecektir.